پرشين وبلاگ
جزیره تنهایی
 

                        وفـا نـكـردي و كـردم ، جـفا نديـدي و ديـدم

                                                        شكسـتي و نشكستم ، بـريـدي و نبريـدم
                               
                     اگـر زخـلـق ،  مـلامـت وگـر زكـرده نـدامــت

                                                        كشيدم از تو كشيدم ، شنيدم از تو شنيدم
                                     
                    كي ام ، شكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب 

                                                      ز چشم ناله شكفتم ،‌به روي شكوه دويدم
 
                    مـرا نـصـيـب غـم آمـد بــه شـادي هـمـه عـالـم 
                                                                                                                        
                                                      چـرا كـه از هـمـه عـالـم ، محبت تـو گـزيدم
                                      
                   بـه جـز وفــا و عـنـايـت ، نمـانـد در هـمـه عـالـم 
                                                                                                      
                                                     نـدامـتـي كـه نـبـردم ، مـلامتـي كه نـديـدم
                                     
                  بـه روي بـخـت ز ديـده ، ز چـهر عـمـر به گـردون 
                                                                                               
                                                    گهي چو اشك نشستم ، گهي چو رنگ پريدم 

                 وفـا نـكـردي و كـردم ،‌بــه سـر نـبـردي و بــردم           

                                                   ثـبـات عـهـد مـرا ديــدی ای فـــروغ امـــيــدم

                                                         
                                                        

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۱۳۸۳/٧/۱٦ - asheghe tanha