پرشين وبلاگ
جزیره تنهایی
سرگشته

منم سرگشته‌ی حیرانت ای دوست 

کنم یک باره جان قربانت ای دوست
..........
ولـی نـــاسـازشـوق وصـل کـویت

دهم سر بر سـر پیمانت ای دوست
..........
دلــی دارم در آتــش خـــانه کــــرده

میـــان شعـــله هـــا کـاشانه کـرده
..........
دلـــی دارم که از شــــوق وصـــالـت

وجـــودم را ز غـــم ویـــــرانه کــرده
..........
مـــن آن آواره‌ی بشــکسـته حــالـم

ز هجـــرانت بـــتـــــارو ؛بـــــر زوالـم
..........
منــم آن مـــرغ ســـرگــردان و تنهـا

پریشــان گشته شد یکبـــاره حـالم
..........
سـحـر ســـر بـــر سـرسجاده کردم

دعــــایی بهــــر آن دلـداده کـــــردم
..........
زحسرت ساغر چشمانم ‌ای دوست

لبـــانت یکســـره از بــــاده کــــردم
..........
دلا تــا کـــی اسیـــر یـــاد یـــــــاری

ز هجــــر یــــار تـــا کــی داغـــداری
..........
بگــو تـــاکــی ز شــوق روی لیـــلی

چـــو مجنـــون پـــریشــان روزگـاری
..........
پـــریشـــانم پــریشـــان روزگــــــارم

مــن آن ســرگشته ی هجــر نگارم
..........
کنــــون عمـــریست بـا امید وصـلت

درون سینـــه آســـــایــش نــــدارم
..........
ز هجـــرت روز و شـب فــریـــاد دارم

ز بیدادت دلـــی نـــــاشــــــاد دارم
..........
درون کوهــســـار سیـنـه ی خــــود

هـــزاران کشـــته چـون فـرهاد دارم
..........
چـــــرا ای نــــازنیــنم بـــی وفـــایی

 دمـــادم بــــا دل مـــن در جفــایـی
..........
چــــرا آشـفــته کــــردی روزگــــــارم

عـــزیــزم دارد این دل هـــم خدایی

 

...

پيام هاي ديگران()        link        سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤ - asheghe tanha