عشق یعنی

عشق یعنی با غم الفــــت داشتن

سوختن با درد نسبــــــت داشــتن

.....

عشق در یک جمله یعنی انتــظار

انتظار روز رجعــــــــت داشــتن

.....

عشق یعنی مستــــی و دیوانــگی

عشق یعنی در جــهان بیگانـگی

.....

عشق یعنی شب نخـفتن تا ســـحر

عشق یعنی سجده ها با چــــشم تر

.....

عشق یعنی سر به زیر آویــختن

عشق یعنی اشک حسرت ریـختن

.....

عشق یعنی در جهان رسوا شـدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

.....

عشق یعنی سوختن یا ساخـــــتن

عشق یعنی زنـــدگی را باخــــتن

.....

عشق یعنی انتــــظار و انتـــظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

.....

عشق یعنی دیده بر در دوختــن

عشق یعنی در فراقش سوختن

.....

عشق یعنی لحظه های التـــهاب

عشق یعنی لحظه های ناب ناب

.....

عشق یعنی با پرستو پــــر زدن

عشق یعنی آب بــــــر آتش زدن

.....

عشق یعنی سوز نـــی آه شــبان

عشق یعنی معنی رنگـین کـمان

.....

عشق یعنی با گلی گـفتن ســخن

عشق یعنی خون لالـه بر چـمن

.....

عشق یعنی شعله برخرمن زدن

عشق یعنی رسم ودل برهم زدن

.....

عشق یعنی یک تیمم یک نـــماز

عشق یعنی عالمی راز و نـــیاز

.....

عشق یعنی چون محمد پا به راه

عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

.....

عشق یعنی بیستون کندن به دست

عشق یعنی زاهد اما بت پرســـت

.....

عشق یعنی همچو من شــیدا شدن

عشق یعنی قله و دریا شـــــــــدن

.....

عشق یعنی یک شقایق غرق خـون

عشق یعنی درد و محنت در درون

.....

عشق یعنی یک تبلور یک ســـرود

عشق یعنی یک سلام و یـک درود

.....

عشق یعنی جام لبریز از شــــراب

عشق یعنی تشنگی یعنی ســــراب

.....

عشق یعنی حسرت شبهای گـــرم

عشق یعنی یاد یک رویای نـــرم

.....

عشق یعنی غرقه گشتن در سراب

عشق یعنی حلقه های بی حســـاب

.....

عشق یعنی تا ابد بی سرنوشــــت

عشق یعنی آخر خــــــط بــهشــت

.....

عشق یعنی گم شدن در لحـظه ها

عشق یعنی آبی بـــــــی انـتــــــها

.....

عشق یعنی زرد تنها و غریـــــــب

عشق یعنی سرخی ظــاهر فریب

.....

عشق یعنی تکیه بر بازوی بــــاد

عشق یعنی حسرتت پاینده بـــــــــاد

.....

عشق یعنی هر زمان تنها شنیدن نــــــــام او

عشق یعنی هرچه گفتن هر چه کردن بهر او

 

.........................................................................

 

 

/ 4 نظر / 20 بازدید
یه دوست خوب

خوبه ولی سعی میکردی گلچین کنی بهتر بود. چون هر چی بنویسی بازم هست! - عشق یعنی یک بلای ماندگار عشق یعنی هدیه ای از آسمان ... عشق یعنی لحظه ای خندیدن و سالها اشک ندامت ریختن

فرزاد

من آپم و مشتاق نیم نگاهی...