تا که بودیم ‌، نبودیم کسی

                                      کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که رفتیم ؛ همه یار شدند

                                      خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آیینه بدانیم چو هست

                                      نه در آن وقت که اقبال شکست

/ 8 نظر / 6 بازدید
محمد

خيلی قشنگه اما کمه

شری

مرسی دوست عزيز از کامنت زيبات واقعا سهراب فهميده بود که زندگی چيه و چقدر زيبا سرود نگاه پر شورش رو به حقايق زندگی اما آئینه وجود همه ما آنقدر به رویش زنگار نشسته که نمی تونیم عکس همدیگرو درونش ببینیم... به خاطر همینه که از بود همدیگر خبر نداریم.... آنقدر خود بین شدیم که حال همدیگر رو از یاد بردیم.... باغ خیال داره دنبال هوای تازه می گرده... آپ شدم و خوشحال می شم بازم بهم سر بزنی

سارا

سلام خوبی ؟ آپ کردی ؟ چرا خبرم نکردی بی معرفت يعنی اين قدر بد شدم واست ؟؟؟؟؟ باشه هر طور راحتی

آدمک

سلام دوست من. وبلاگ جالبي داري منتظر حضور گرمت هستم. تا سلامي ديگر خدا حافظ .

آدمک

´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´

صديقه

سلام دوست من از آشنایی با شما خوشحالم . لطفا با نظرات خود مرا راهنمایی فرمایید .

ستایش و ....

منتظر حرفای بیشتر هستم ممنون که بهمون سر زدی